Privacy Beleid

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op de registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is, naast de bovengenoemde wet, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten toegang tot uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. 
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, tenzij toestemming verleend. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).
  • De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.